Общи положения при използването на хербицидите

herbicidiХимичната борба с плевелите може да даде положителни резултати само ако се спазват редица условия. Преди всичко правилно трябва да се направи изборът на хербицида, който ще се използва в дадена площ. Трябва да се избере такъв хербицид, който да е безвреден за културното растение и достатъчно ефективен срещу преобладаващите видове плевели. Необходимо е при избора на хербицида да се вземе предвид също фазата и състоянието на културното растение, развитието на плевелите, метеорологичните условия, а при хербициди, които се внасят в почвата – и почвените условия. За почви с лек механичен състав са подходящи трудно разтворими във вода хербициди с висока физиологична селективност.

Когато един хербицид се използва няколко години в дадена площ, в редица случаи се наблюдава компенсация в полза на плевелите, устойчиви към него, в резултат от намаляването или отпадането на чувствителните видове. Възникват нови плевелни асоциации, в които преобладават видове или биотипове, които по-рано са се срещали в малка плътност. Компенсацията в полза на устойчивите плевели се благоприятства и от редица други фактори. Ето защо необходимо е да се прилага ротационно използване на хербицидите, т. е. В една и съща площ да се редуват хербициди или хербицидни комбинации с различен спектър на действие. Ротационното редуване на хербицидите и хербицидните смеси се явява същевременно предпазно средство срещу акумулирането им в почвата.

Необходимо е дозата, в която ще се използва хербицидът, да се определи правилно. Тя трябва да бъде съобразена с всички условия, посочени при избора на херибцида, с оглед да бъде безвредна за културното растение и ефективна срещу преобладаващите в площта плевели. Излишното повишаване на дозите може да попречи на придвижването на системните хербициди, да причини повреди по културните растения и наред с това оскъпява химичната борба. Повечето от хербицидите са достатъчно ефективни в сравнително ниски дози. За да се разпределят по-равномерно върху третираната площ, те се смесват с различни инертни вещества, които усилват действието им. Един и същ хербицид се произвежда във вид на различни търговски препарати, съдържащи различен процент активно вещество. При различните препарати дозите за декар се преизчисляват в зависимост от процента на активното вещество, което съдържат.

Прилагането на хербицидите трябва да става в подходящи срокове. В зависимост от техните свойства, характера на заплевеляването и вида на културното растение хербицидите се внасят преди сеитбата, след сеитбата, преди поникването на културното растение или през време на вегетацията, но в такива фази от развитието му, когато то е достатъчно устойчиво към хербицида, а преобладаващите плевели са чувствителни към него. Неспазването на това условие намалява ефекта върху плевелите, а може да доведе и до сериозни повреди върху културните растения, съответно до намаляване на добивите или до понижаване на качеството им.

You may also like...